نفت کوره

نفت کوره

· ساختار
این فرآورده های برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.
· مشخصات
380

280


0.99
0.97
Density @ 15 ° C (max) kg /L
380
280
Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s
32
24
Pour point (max)
65
65
Flash point (min) ° C
3.5
3.5
SulphurTotal max)%mass
20
15
Carbon Residue Conradson (max)%mass
0.15
0.15
Ash (max) %mass
1.0
1.0
Water & sediment (max) % vol
41.7
41.7
Colorific value higher (min) MJ/kg
· کاربرد

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم احتراق آنان نفت کوره متوسط پیشنهاد شده است.نفت کورهنفت کوره

· ساختار
این فرآورده ها برش های سنگین تر از نفتگاز می باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می گیرند.
· مشخصات
230

180


230
180
Viscosity kinematic @ 50 ° C (max)
15.0
5.0
Pour point (max) ° C
63
63
Flash point (min) ° C
3.0
3.0
SulphurTotal (max)%mass
13
13
Carbon Residue Conradson (max)%mass
0.05
0.05
Ash (max) %mass
0.5
0.5
Water & sediment (max) % vol
42.2
42.2
Colorific value higher (min) MJ/kg
· کاربرد
به عنوان سوخت در دیزل های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.


نفت کوره سنگیننفت کوره سنگین
· ساختار
این فرآورده باقیمانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر است که عمدتاً نیازی به اختلاط با فرآورده های سبک ، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیماً قابل عرضه می باشد . درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی های این سوخت می باشد.
· مشخصات
Approx . 0.99
kg /L
Density @ 15 ° C (max) kg /L
72
Mm2/s
Viscosity kinematic @ 100 ° C (max)
40
° C
Pour point (max)
60
° C
Flash point (min)
3.5
%mass
SulphurTotal ( max)
15
%mass
Carbon Residue Conradson (max)
0.15
%mass
Ash (max) %mass
1.0
% vol
Water & sediment (max)
40.5
MJ/kg
Colorific value higher (min)
150 Approx.
ppm
vanadium
40 Approx.
ppm
Nickel
15 Approx.
ppm
Sodium
· کاربرد

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم سوختنی آنها، سوخت سنگین پیشنهاد شده است.

 تماس با ما:

 کرمان - خیابان خواجو - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان

 

تلفن مرکز مخابرات :32529520-034

تلفن روابط عمومی :32530801-034